Projekt budynku mieszkalnego

SBM Jedność

INWESTOR
SBM Jedność

LOKALIZACJA
Łomża, ul. Szosa Zambrowska 102

ETAP PROJEKTU
Zrealizowany

Powierzchnie ogólne

Powierzchnia inwestycji

0 m2

Powierzchnia zabudowy

0 m2

Powierzchnia całkowita

0 m2

Kabatura

0 m3

Mieszkania

Ilość Mieszkań

0

PUM

0 m2

Garaże podziemne

Ilość poziomów

0

MP

0

POWIERZCHNIA

0 m2
OPIS INWESTYCJI

Budynek  mieszkalny wielorodzinny z wielostanowiskowym  garażem podziemnym . Projektowany budynek  zlokalizowany równolegle do ulicy Szosa Zambrowska zgodnie z obowiązującą linią zabudowy, którą ustalono w odległości 20 m od linii rozgraniczającej ulicy. Budynek jest  kontynuacją pierzejowej zabudowy ulicy wyznaczonej przez budynki wielorodzinne na działkach sąsiednich. Lokalizacja budynku wraz z wzrastającym ukształtowaniem wysokościowym bryły miały  na celu wyeksponowanie narożnika projektowanego obiektu tak aby stworzył on dominantę wysokościową w przestrzeni ulicy i wypełnił urbanistyczną pustkę na tym obszarze .Obowiązująca linia zabudowy oraz dążenie do wytworzenia pierzei dla tego terenu a także chęć maksymalnego oddalenia od istniejącej zabudowy, przy zachowaniu założonej intensywności, podyktowały formę oraz układ funkcjonalno-przestrzenny projektowanego budynku na działce. W pasie pomiędzy budynkiem, a granicą pasa drogowego oraz wzdłuż zachodniej granicy działki zlokalizowano wewnętrzne drogi dojazdowe i pożarowe wraz z 46 miejscami parkingowymi oraz placem manewrowym dla wozów bojowych Straży Pożarnej. Projekt zagospodarowania terenu zakłada możliwość połączenia komunikacji kołowej przedmiotowego terenu od strony północno-wschodniej z terenami zabudowy wielorodzinnej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność poprzez ustaloną w planie miejscowym wewnętrzną drogę przejazdową równoległą do Szosy Zambrowskiej. Projektowany układ komunikacyjny zakłada lokalizację dwukierunkowej rampy zjazdowej do garażu podziemnego w którym zlokalizowano 25 miejsc parkingowych . Od strony granicy pasa drogowego projektuje się włączenia piesze ,które powiążą przedmiotowy teren z istniejącym układem komunikacji pieszo-rowerowej. Biorąc pod uwagę obecne realia inwestycyjne oraz oczekiwania potencjalnych lokatorów projektuje się w południowo-wschodniej części działki plac zielony z elementami architektury ogrodowej oraz urządzeniami do gry i zabaw. Na omawianym terenie w jego południowo-zachodniej części zostanie zlokalizowany śmietnik w bryle budynku Proponowany układ urbanistyczny ma na celu wytworzenie spójnej przestrzeni publicznej ,która będzie sprzyjała mieszkańcom oraz klientom projektowanych usług. Układ funkcjonalno-przestrzenny inwestycji wraz z projektowanym budynkiem „otwiera” usługową część parteru od strony północnej i zachodniej tak aby funkcjonalnie połączyć obszary usług terenów przyległych. Zagospodarowując działkę wydzielono ogólnodostępne przestrzenie z elementami zieleni oraz małych form architektonicznych wraz z placem zabaw dla dzieci. Zabiegiem kształtowania terenu jest zróżnicowanie w stosunku do poziomu istniejącego gruntu w granicach lokalizacji. W poszczególnych rejonach zaprojektowano utrzymanie poziomu otoczenia jak też jego wyniesienie ponad istniejący teren od strony projektowanych usług na wysokość + 0,45-55 cm cm n.p.t. Lokale handlowe będą dostępne z poziomu projektowanych ciągów pieszych wyniesionych łącznie z poziomem 0,00 .Części socjalno-magazynowe zostały zlokalizowane w południowej części budynku tak aby zapewnić bezkolizyjną obsługę dostaw. Przestrzeń wokół budynku zostanie wyposażona w elementy małej architektury takie jak ławki ,lampy, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery i będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne mają zapewniony swobodny dostęp do całego obiektu za pomocą pochylni terenowych. Projektowany obiekt to zwarta prostopadłościenna bryła w rzucie poziomym w kształcie litery L z 9 lokalami usługowymi w parterze o wym zew.27.98 x 70,60 m. Budynek pięciokondygnacyjny w którym na kondygnacjach +1 do +4 zaprojektowano 52 lokale mieszkalne w strukturze 2PK i 3PK i 4PK podzielonych na 3 sekcje A, B i C które zostały wydzielone pionowymi układami komunikacyjnymi.

Udostępnij

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe Jeden Projekt Arch. Jacek Fronc

Łomża, ul. Sienkiewicza 10 lok. 27